فعالیت مرکز آمار جنبه سیاسی ندارد/ مردم به محرمانه بودن اطلاعات خود اطمینان کنند