شخصیت روحانی تنش آفرین نیست / با سابقه تنش آفرینی که از احمدی نژاد داشتیم ورود او به انتخابات به صلاح نیست