آمادگی آفریقای جنوبی برای برگزاری سیزدهمین دور کمیسیون مشترک با ایران پیش از سفر روحانی