فعالیت مرکز آمار ملی است و جنبه سیاسی ندارد/ مردم به محرمانه بودن اطلاعات خود اطمینان کنند