جامعه جهانی نباید نسبت به جنایات صهیونیست ها علیه کودکان فلسطینی سکوت کند