ننگ و نفرین بر کسانی که می‌گویند مدافعان حرم برای پول می‌جنگند