فعالیت مرکز آمار ملی است و جنبه سیاسی ندارد/مردم به محرمانه بودن اطلاعات خود اطمینان کنند