هیئت رئیسه باید در خصوص توزیع کارتهای 500 هزار تومانی توضیح بدهد