واکنش وزیر به اسیتضاحش/ سلام ما را به آقایان برسانید!