داعش در افغانستان برای حضور در آسیای مرکزی بوجود آمد