گابریل درباره بحران سوریه با مقامات ایرانی گفت‌وگو می‌کند