سردار نجات:چرا فکر می‌کنیم می‌توانیم در مذاکره با دشمن بازی برد-برد داشته باشیم؟ / برخی می‌گویند ما قرارداد بسته‌‌ایم و خطر جنگ را بسته‌ایم