ایران، تنها در سوریه وعراق حضور دارد/ اخبار حضور نظامی ما، در لبنان و یمن کذب محض است/ در صورت درخواست به دوستانمان کمک می کنیم