مشارکت روسیه و ایران برای ساخت بالگرد در کشور/ مذاکرات انجام شد