پشت‌پرده تایید قراردادهای نفتی پیش از سفر نیویورک روحانی