امام خمینی(ره) به کدام کاندیداها توصیه به حضور یا عدم حضور در انتخابات کردند؟