شکرگذار کدام نعمت باشیم؟/ نمونه‌ای از واقعیت‌های جاری کشور