آل یهود کنترل مکه و مدینه را در دست دارد/ سرنوشت حرمین شریفین، را اراده مسلمانان رقم می زند