واکنش فلسطینی‌ها به مشارکت عباس در تشییع جنازه شیمون برز