عصبانیت اسرائیلی ها/کری همان کسی است که هنگام فریادهای ظریف دهانش را می بندد!