معیار تشخیص قربانیان ترور بیولوژیکی / شایعات بیوتروریستی و ابهام در مرجع تایید خبر