وقتی روحانی به قانون‌گریزی دولتش افتخار می‌کند/ مردم چگونه شکر نعمت دولت تدبیر را به‌جا آوردند؟