اتهام زنی در رقابت های انتخاباتی آمریکا مایه عبرت همه ملت ها است