آرمان: افزایش نقدینگی و تورم چیزی برای کارنامه دولت باقی نمی‌گذارد