این چه واقعیتی است که دولت می‌گویداما مردم نمی‌بینند؟!