قول آمریکا پوچ بود /جان کری: به همه تعهدات عمل کرده‌ایم!