به دنبال اجرای مرحله بعدی طرح محوریت دادن به آسیا از لحاظ امنیتی هستیم