در جنگ سوریه نقشی نداریم/ همه نیروهای نظامی کشورهای دیگر در عراق به استثنای ترکیه با اجازه ما وارد شده اند