برای آشتی اکنون توپ در زمین حماس است/ 2017 سال پایان اشغالگریست