جنگ افغانستان پایان یابد، دلیلی برای حضور نیروهای خارجی نیست