«اشتغال» و «تولید» از بحران های کشور است/ برای مقابله با بحران های اشتغال و تولید به روحیه انقلابی، تلاش و همدلی نیاز داریم