تکرار غیرقابل اعتماد بودن آمریکا در برجام یک دستاورد است/ نقض تعهدات آمریکایی‌ها امری واضح و مسلم است و نمی‌شود آن را پنهان کرد