بار اصلی قوه قضائیه در همه امور به خصوص امنیت به دوش دادستان‌ها است