وزارت امور خارجه: در مناسبات ایران و آلمان هیچ‌گونه پیش‌شرطی پذیرفتنی نیست