از آرمان فلسطین تحت هیچ شرایطی دست نمی کشیم/به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی ایران را نمی دهیم