کربی: ادامه گفتگوها برای کاهش تنش میان هند و پاکستان اهمیت دارد