رییس مجلس پیگیر رفع نگرانی نمایندگان درباره برنامه ششم است