سردار نقدی: جواب به سوال مهر رئیس جمهور / دشمن می کوشد در ایام مذهبی، مسابقات ورزشی برگزار کند/ خداوند هزینه های دفاعی را بازمی گرداند