کرملین: مهمترین نتیجه عملیات ما در سوریه، نجات دمشق است