دولت ترکیه ۲۰ شبکه تلویزیونی و رادیویی را تعطیل کرد