پهلوان ریاست جمهوری هاشمی بود که برای دور سوم رای نیاورد