هند و پاکستان با افزایش تنش زمینه حضور تروریستها را فراهم نکنند