حمایت ایران از گروه های مقاومت بر اساس اعتقادهای مذهبی