آغاز بکار کمیسیون نظارت بر صلح / زمینه‌سازی برای بازگشت حکمتیار