ترکیه به دنبال الحاق موصل به خاک خود است/ اقدامات آنکارا برگرفته از نسخه تحمیلی واشنگتن و ریاض