در رژیم گذشته مردم در مسیر انحراف حرکت می‌کردند/ معلم قرآن ما زرتشتی بود!