شیمون پرز از اعضای اصلی گروه تروریستی هاگاناه بود که بعدا ارتش اسرائیل را تشکیل داد/ راهبردهای ویرانگرانه پرز تاثیر به سزایی در موجودیت رژیم نا مشروع و فاسد اسراییل داشت