تقدیر امام جمعه زرند از مواضع رئیس جمهوری در سازمان ملل