سفارتخانه های عربستان مقرر تقویت گروه های تروریستی شده اند