پزشکیان:چرا قانونی که می‌نویسیم 6ماه بعد تغییر می‌دهیم